Hrubalov senát oslobodil Ferusa. Takto vysvetlil, prečo zmenil názor

Autor: Júlia Piraňa Mikolášiková | 24.4.2018 o 7:50 | (upravené 24.4.2018 o 22:10) Karma článku: 5,13 | Prečítané:  2204x

Na novo vykonané dôkazy posilnili argumentáciu obhajoby Ferusa a expolicajta a oslabili podozrenia. Uviedol predseda senátu Špecialiazovaného trestného súdu Ján Hrubala, ktorý zmenil názor a obžalovaných oslobodil.

Prvýkrát uznal Ferusa za vinného a uložil mu trest 15 rokov. Bývalý policajt dostal štyri a pol roka. Senát Špecializovaného trestného súdu v zložení z predsedu Jána Hrubalu a členov Jána Giertliho a Jozefa Šutku zmenil názor. Po tom ako Najvyšší súd zrušil pôvodný rozsudok, opäť rozhodol v kauze piešťanských piťovcov. Oboch oslobodili.

Najvyšší súd mal výhrady voči spôsobu, ako boli výpovede kľúčových svedkov vyhodnotené. Z  tohto dôvodu senát Špecializovaného trestného súdu opätovne vypočul Róberta Bíleho a Matúša Šelestiaka. Ich výpovede sa totiž líšia.

Hrubalov senát už v rámci svojho „prvého“ rozsudku mal viaceré výhrady voči ich vierohodnosti. Podľa jeho názoru istá „premotivovanosť“ výpovedí, respektíve to, že sa výpoveďami  snažili uľahčiť si situáciu, nemôže diskvalifikovať a nediskvalifikuje takúto výpoveď ako celok.  Zo strany Najvyššieho súdu bola odporúčaná sprísnená kontrola vierohodnosti výpovedí i celkove procesov v tejto veci v prípadoch obžalovaných  Ferusa a bývalého policajta Milana K.

Kto je boos piešťanských piťovcov Róbert Bíly?

 • V počiatočnom štádiu vyšetrovania podľa polície vystupoval ako hlava tohto zoskupenia. Na začiatku všetku vinu popieral, potom sa inciatívne prihlásil ako „dôležitý" svedok a vypovedal proti ostatným. Najmä proti Ľubošovi Ferusovi, či expolicajtovi Milanovi K., ktorý pôsobil na piešťanskej kriminálne aj na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).

 • V minulosti bol evidovaný ako informátor dnes už expolicajta Milana K.

 • Súd v januári 2015 schválil dohodu o vine a treste uzavrel s prokurátorom. Za založenie zločineckej skupiny, vydieranie, lúpež, poškodzovanie cudzej veci, poisťovací podvod a podplácanie dostal osem rokov.
 • V prípade piešťanských piťovcov následne vystupoval ako svedok.
 • Predvolávajú ako svedka do takmer každej kauzy na Slovensku.

Najvyšší súd uviedol, že „ide však o vypuklú snahu orgánov činných v trestnom konaní, stíhať a následne odsúdiť obžalovaného Ferusa a zo strany orgánov činných v trestnom konaní bola snaha zaraďovať ho do rôznych zločineckých skupín, aj nahováraním svedkov, nielen kajúcnikov na krivé výpovede, s cieľom kriminalizovania jeho osoby.“  Viac o uznesení Najvyššieho súdu si môžete prečítať v mojom staršom článku tu.

Pôvodný rozsudok

Ľuboš Ferus  - 15  rokov

Zločinecká skupina: Postupne sa začlenili do už existujúcej štruktúry spoločenstva zločineckej skupiny takzvaných piešťanských piťovcov páchajúceho rôznorodú trestnú činnosť, pričom z hľadiska štruktúry skupiny pôsobil v hierarchii skupiny na najvyšších miestach riadenia, kde finančne profitoval z činnosti skupiny a podieľal sa na koordinovaní činnosti skupiny prostredníctvom stredného stupňa riadenia, ktoré zastával.

Podielníctvo: Prevzal od  šéfa partie Róberta Bíleho v období od júla 2011 až do roku 2012 spolu 4 000 eur, ktoré pochádzali z vydierania. Bíly a ďalší traja muži peniaze získali pri vymáhaní dlhu.

expolicajt Milan K. – 4 roky a 6 mesiacov

Prijímanie úplatku: V presnejšie nezistenom období bezprostredne po mesiaci júl roku 2011 ako príslušník PZ vystupujúc ako osoba majúca presnejšie nešpecifikované vedomosti o trestnej činnosti spoluobžalovaných prevzal od Róberta Bíleho úplatok vo výške 500 eur.

Zneužívanie právomoci verejného činiteľa: Ako policajt vtedajšieho Úradu boja proti organizovanej kriminalite v presne neustálenom dni v mesiaci máj roku 2006, upozornil  meste Piešťany Róberta Bíleho na informáciu, že na druhý deň bude zadržaný príslušníkmi polície, v rámci vyšetrovania spáchaného trestného činu lúpeže, Miroslav Abrahám, o ktorom vedel, že je v styku s Róbertom Bílym, následkom čoho sa Abrahám skrýval.

„Všetky novo vykonané dôkazy buď nezmenili dovtedy prezentované fakty a hodnotenia zo strany jednotlivých aktérov skúmaných skutkov alebo posilnili argumentáciu obhajoby a oslabili podozrenia ešte vo väčšej miere, ako to vyhodnotil prvostupňový súd pôvodne u iných obžalovaných a odvolací súd u obžalovaných, ktorých sa týka toto rozhodnutie,“ uviedol Hrubala v rozsudku.

Na základe opätovného posúdenia veci a prehodnotenia svojich stanovísk senát zmenil svoj názor a vykonané dokazovanie vo vzťahu k obžalovaným a oslobodil ich.

Svedkovia Bíly ako aj Šelestiak nezmenili svoje posledne prezentované stanoviská a aj po zrušení veci v rámci novo nariadeného hlavného pojednávania zotrvali na tom, že ku skutkom malo dôjsť tak, ako ich v konečnom dôsledku opísala prokuratúra v obžalobe.

Hrubalov senát pripomína, že podľa Šelestika mal Bilý v Nitre pri reštauračnom zariadení Lanovka dať 1 500 eur Ferusovi (ale sumu „si pamätá už len z rozsudku“) z vydierania, ktoré  však poškodený ako vydieranie vo svojej výpovedi nehodnotí a videl tiež, ako „v súvislosti so skutkom pána M.“ dal Bíly obžalovanému expolicajtovi pri barovom pulte kaviarne Lemon v Piešťanoch 500 eur s tým, že „ho nebudú učiť na veľké peniaze“.

Tiež poukazuje, že podobne opisoval priebeh udalostí svedok Bíly, keď o Ferusovi hovoril ako o „nadriadenom“, spolu vymáhali pohľadávky, pokuty, delili si zisk. Ešte v rámci svojej prvej výpovede hovoril, že si delili „milióny“ a to aj napriek tomu však polícia žiadne „milióny nedokumentuje, respektíve sa na ne nepýta. Jediný skutok, ktorý v súvislosti s Ferusom „generuje“ a preveruje je prípad vydierania, o ktorom aj svedok hovorí, že „išlo o také drobné“.

Tieto dôkazy boli jedinými priamymi dôkazmi potvrdzujúcu vinu obvinených.

Pokiaľ ide o ďalšie po zrušení prvostupňového rozsudku vykonané dôkazy, ako už v zásade potvrdzovali argumenty obhajoby.

Hrubala  spomenul aj na to že svedok Šelestiak napríklad vypovedal k rozmiestneniu osôb a zariadenia baru v Piešaťaňoch a z jeho výpovede i z nákresov predložených obhajobou vyplynulo, že z priestorov, kde sa mal nachádzať nebolo možné vidieť, ako obžalovaný expolicajt preberá finančnú hotovosť.

Boli vypočutí aj dvaja a bývalí kolegovia obžalovaného expolicajta. Obaja ho hodnotili kladne ako svedomitého policajta. Z výpovede jeho bývalého nadriadeného bolo zrejmé, že tento obžalovaný nemal prístup na takzvané režimové pracovisko vykonávajúce odposluchy, odkiaľ by mohol mať informácie o veci Abraháma.

Svedkovia si písali listy

Hrubala v rozsudku uviedol, že obhajoba tiež predložila viacero listinných dôkazov, ktoré mali dokladovať nedôveryhodnosť Bíleho aj Šelestiaka ako osôb, na ktorých výpovediach súd doteraz staval svoje závery. Išlo predovšetkým o zákonne zachytenú písomnú listovú komunikáciu vo výkone trestu. Z nej malo vyplývať ich dohováranie sa.

K tomuto typu dôkazov Hrubalov senát dodal, že do istej miery tiež preukazujú nedôveryhodnosť vypovedajúcich osôb a obsah korešpondencie čiastočne možno vyhodnotiť ako kooperáciu ohľadne postojov a výpovedí. 

„Ale zďaleka nie toto boli dôkazy, ktoré viedli súd k zmene svojho stanoviska v súvislosti s prehodnotením dôkaznej sily prípadov, ktoré boli súdu vrátené na nové prejednanie spôsobom „v pochybnostiach v prospech obžalovaných“, konštatoval v rozsudku Hrubala.

Zo strany Špecializovaného trestného súdu išlo predovšetkým o akceptáciu nielen naznačeného, ale v mnohých vetách priameho hodnotenia situácie zo strany Najvyššieho súdu, ktorý konštatoval dôvodnosť odvolaní obidvoch vyššie uvedených obžalovaných v plnom rozsahu.

Tunelové videnie OČTK

Senát v závere rozsudku uvádza, že považuje za vhodné v rámci vysvetlenia svojho rozhodnutia, v ktorom dospel k záveru, že nebolo preukázané, že došlo ku skutkom uvedeným v obžalobe zacitovať Lawtona P. Cummingsa, hosťujúceho profesora na George Washingtom University Law School.

V článku uverejnenom v Cardozo Law Review Vol 31:6 doslova píše:

„Príčiny protiprávneho postupu vyšetrovateľa alebo prokurátora nie je vždy nevyhnutné hľadať v jeho zlomyseľnosti, bezcharakternosti alebo úmysle spôsobiť obvinenému ujmu alebo si zabezpečiť prospech (zneužitie právomoci v trestnoprávnom zmysle). Problémom často býva tzv. tunelové videnie, keď orgány činné v trestnom konaní po vznesení obvinenia majú tendenciu vykonávať dokazovanie smerujúce k usvedčovaniu obvineného, ktoré mu „stavajú prípad“ a potláčať dôkazy popierajúce alebo zmierňujúce vinu obvineného. Často tak konajú pod tlakom verejnosti alebo nadriadených na štatistické výsledky úspešnosti obžaloby pred súdom a dosiahnutie odsúdenia najlepšie pri čo najprísnejšej právnej kvalifikácii aj za cenu porušenia práva obvineného nespravodlivý proces v prípravnom konaní v presvedčení, že tým chránia spoločnosť.“

 Len špekulácie?

Zo skupiny pôvodne žalovanej „piešťanskej vetvy piťovcov“ ako zločineckej skupiny už v rámci prvého rozsudku vo veci právoplatne „vypadli“ všetci pôvodne obžalovaní, okrem doznávajúcich sa a obžalovaného Ferusa.

„Pokiaľ sa spôsobom aplikácie princípu „v pochybnostiach v prospech obvineného“ súd vysporiadal s pôvodne žalovaným trestným činom podielnictva tak, že usvedčujúce výpovede s políciou spolupracujúcich osôb Bíleho a Šelestiaka považuje za nedostatočné na uznanie viny, obžalovanému Ferusovi „neostáva“ žiadne konkretizované konanie, ktoré by umožňovalo jeho akékoľvek zaradenie do skupiny obhájiteľné vykonaným dokazovaním, ktoré umožňuje nenapadnuteľnú konštatáciu toho, že obžalovaný Ferus „pôsobil v hierarchii na najvyšších miestach,“ napísal Hrubala v rozsudku.

U obžalovaného expolicajta, podľa senátu možno ohľadne výsledkov dokazovania konštatovať to isté. „Nebolo bez akýchkoľvek pochybností dokázané, že sa mal správať spôsobom uvedeným v obžalobe, nakoľko popisy jeho konania zo strany s políciou spolupracujúcich osôb toto nepreukazujú v miere nevyhnutnej na vyslovenie absolútneho záveru o vine, ako to bolo konštatované v prvom rozsudku vo veci,“ konštatoval Hrubala.

Senát zastáva názor, že tieto popisy sú tiež v kontradikcii s viacerými tvrdeniami svedkov, ktorí buď znepravdepodobňujú opis „kajúcnikov“ ohľadne fyzického rozmiestnenia konajúcich osôb alebo hodnotia osobu obžalovaného ako osobu nemajúcu prístup k potrebným informáciám a osobu, u ktorej nikdy neregistrovali sklony k porušeniu svojich povinností.

Súd v rámci tohto rozsudku nevylučuje, že k nezákonným konaniam obžalovaných mohlo dôjsť. Špekulácie typu „prečo by si Bíly a Šelestiak vymýšľali práve v uvedených prípadoch hovoriac o konkrétnych miestach a kokrétnych sumách“ za situácie, keď ich verzie priebehu udalostí nie sú podporené v podstate žiadnymi ďalšími dôkazmi, sú však vskutku len špekuláciami, ktoré za takéhoto stavu nemôžu „prerásť“ do ničím nenapadnuteľných tvrdení.

Celý rozsudok senátu pod vedením Jána Hrubalu si môžete prečítať tu.

Kto je Ľuboš Ferus?

 • Považujú ho za starú gardu podsvetia. 
 • Jeho meno sa skloňovalo v súvislosti s rekordnou krádežou vo VÚB v Nitre z januára 1996. Zmizlo 173 miliónov slovenských korún, v prípade bol vypočutý ako svedok.
 • Ako svedok vypovedal aj v prípade vraždy Róberta Remiáša z apríla 1996.  
 • Kauza Cukrovar sa ťahala od roku 1997. Takmer rok si odsedel vo väzbe. Definitívny verdikt tri roky padol až v roku 2013. Vo výkone trestu bol od mája 2013 a v októbri 2015 mu trest skončil.
 • Bratislavský krajský súd ho v januári 2009 oslobodil spod obžaloby kvôli podvodom s diaľničnými známkami z roku 2001. V roku 2002 strávil niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe.
 • V januári 2012 ho obvinili z podielnictva. Prípad súvisí s nelegálnym príjmom z daňovej trestnej činnosti. Spolu s ním obvinili ďalšie dve osoby. Pár mesiacov bol vo väzbe. Kauza je na Okresnom súde v Nitre.
 • V máji 2012  ho obvinili v prípade vraždy bossa sýkorovcov Petra Čongrádyho zo septembra 2004. Prokuratúra ho označila za člena skupiny sýkorovcov. Ukázalo sa svedok, ktorý proti nemu vypovedal je klamár a všetko si vymyslel. Ku skutku sa priznali úplne iní ľudia. Trestné stíhanie voči nemu zastavili. 
 •  Na Okresnom súde Bratislava 1 čelí obžalobe v prípade vraždy  Miroslava Sýkoru z februára 1997. Podľa prokuratúry mal  za ňu vyplatiť 1,5 milióna slovenských korún.

Chronológia kauzy

 • Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v kauze takzvaných piešťanských piťovcov obžalobu na 16 osôb za  18 skutkov z obdobia od mája 2006 do augusta 2012. Medzi obžalovanými bol Miroslav Abrahám  (Ten bol už  skôr odsúdený na 21 rokov v inom prípade.) , Ľuboš Ferus, bývalý policajt Milan K. a ďalší.
 • Obžalobu najskôr senát Špecializovaného trestného súdu odmietol.  Podľa nich neexistovalo odôvodnenie obžaloby a boli porušené práva obvinených na obhajobu.
 • Prokurátor obžalobu „opravil“ a znovu ju podal na súd. Začalo sa pojednávanie.
 • Na Špecializovanom trestnom súde rozsudok. Z 18 skutkov bolo šesť úplne oslobodených, 11 obvinených bolo spod skutku založenia zločineckej skupiny oslobodených, medzi nimi bol aj Milan K. (Toho oslobodili ešte aj v ďalšom bode obžaloby.)
 • Za zločineckú skupinu (takzvaných piešťanskí piťovci) uznali za vinných Róberta Bíleho v  konaní o dohode a treste a ďalších dvoch mužov, ktorí urobili na hlavnom pojednávaní vyhlásenie o vine. Priznali sa len preto, aby dostali trest osem rokov.  Miroslava Abraháma, ktorého prokurátor po Bíleho výpovedi označil za hlavu takzvaných piešťanských piťovcov oslobodili.  Rozsudok si môžete prečítať tu
 • V prípade boli podané odvolanie. O Abrahámovi a ďalších Najvyšší súd už  právoplatne rozhodol skôr. Odvolanie prokurátora zamietol. Uznesenie si môžete prečítať tu.
 • Ferus a Milan K. boli vylúčení na samostatné konanie. Najvyšší súd  rozsudok Špecializovaného trestné súdu zrušil a vec vrátil na Špecializovaný trestný súd. Uznesenie si môžete prečítať tu.
 • Na Špecializovanom trestnom súde sa nanovo začalo pojednávanie vo veci Ferusa a expolicajta. Senát ich oslobodil. Prokurátor podal odvolanie, rozhodovať bude opäť Najvyšší súd.

Téme svedkov Bíleho a Šelestika sa budem už čoskoro venovať aj v ďalšom článku na webe www.tvkrimi.sk

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Peniaze na výskum dostal aj človek blízky Zoroslavovi Kollárovi

Výrobca okien bude skúmať sušenie.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Glváč sa zamotal do vlastných klamstiev

Ako sa podpredseda parlamentu nachytal.

Stĺpček Tomáša Prokopčáka

Výpalníci, ktorí berú slovenskej vede

Ako môže vyzerať schéma na ministerstve.


Už ste čítali?